Excel our Diaspora

Excel our Diaspora!
ஓயுதல் செய்யோம், தலை சாயுதல் செய்யோம்
உண்மைகள் சொல்வோம், பல வண்மைகள் செய்வோம்
நீதி நெறி நின்று பிறர்க்குதவும்,
நேர்மையர் என்று பெயர் எடுப்போம்
கட்டுப்பாட்டுடன் நடந்து கண்ணியம் காப்போம்
செல்லும் இடமெங்கும் துலங்கவே
பரப்புவோம் நல்லெண்ணமே

Oyuthal Seiyom— We will persevere without taking things for lost. We may be stripped of our belongings, our dwelling place, wealth, and sometimes even loss of loved ones. But we will live and continue to come up energetically.
Thalai saiyuthal Seiyom — will not bow our heads – ie will not accept defeat which may come to us temporarily. Ups and downs are cyclic. We could be down by circumstances but keep our shoulders and head erect to come up again. (மலையே வந்தாலும் தலையேதான் தாங்க வேணும்)
Unmaikal Solvom — we will tell the truth — ie uphold Sathiya
Pala Vanmaikal Seivom — vanmaikal is Vallamaikal—ie We will achieve – do great things
Neethi Neri Ninru Pirarkuthavum Nermaiyar Enru Peyareduppom – We will establish ourselves as one people who stand by justice in helping others. ie We’ll help others but in that process be assisted by our sense of just and reason.
Kattuppaddudan Nadanthu Kanniyam Kaappom — There will be discipline in our behaviour, with decency preserved. ie We’ll be polite and well behaved.
Sellum Idamengum thulangavE– To brighten the place wherever we dwell
Parapuvom nalleNnamE – We will spread good will. ie Our honest and good intentions be let known by our actions irrespective of where we are.

வீசும் தென்றலில் -கவிதை

வீசும் தென்றலில் மிதந்துவரும்

எத்தனை இடர்நிறை பாதை பல கடந்திட வேண்டும்
இவன் மனிதன் என்றெல்லோரும் ஏற்குமுன்?
எத்தனை அவலக் கடல்களை வெண்புறா ஏகிக் கடந்திட வேண்டும்
ஏகாந்தமாய் வெண்மணலில் இனிதுறங்கு முன்?
எத்தனை தடவைதான் பீரங்கி எரிமழை பொழியும்
சதா தடை செய்யுமுன்?
இவற்றிற்கான பதில் எனதரிய நண்பனே
வீசும் தென்றலில் மிதந்து வரும்,
வீசும் தென்றலில் மிதந்துவரும் நண்பனே

எத்தனை ஆண்டுகள்தான் ஏரிக்கரை மலை நிலைத்து நீடித்திருக்கும்
இயற்கை அரித்து இரைகடல் சேர்க்குமுன்?
அடக்கி ஒடுக்கப் பட்டு அல்லலுறும் மக்கள்
எத்தனை வருடங்கள்தான் உயிர்வாழ்வர்?
அடக்குமுறை அழிந்து சுதந்திர வாழ்வு துளிர்விடுமுன்?
எத்தனை முறைதான் ஒருவன் சிரசைத்திருப்பிச் சொல்லி
தனக்கேதும் தெரியாதென ஏமாற்றலாம்?
இவற்றிற்கான பதில் எனதரிய நண்பனே
வீசும் தென்றலில் மிதந்து வரும்,
வீசும் தென்றலில் மிதந்துவரும் நண்பனே

எத்தனை முறைதான் ஒருவன் மேனோக்கி பார்க்க வேண்டும்
அவன் வானத்தைக் காணுமுன்?
எத்தனை வருடங்கள்தான் ஒருவன் காத்திருக்க வேண்டும்
மக்களின் அழுகுரல் கேட்குமுன்?
எத்தனை இறப்புகள்தான் ஏற்படவேண்டும்
இறந்தோர்தொகை எண்ணிலடங்காதென இவன் புரிந்து கொள்வதற்கு?
இவற்றிற்கான பதில் எனதரிய நண்பனே
வீசும் தென்றலில் மிதந்து வரும்,
வீசும் தென்றலில் மிதந்துவரும் நண்பனே

நேரம்

நேரம்
சம வாய்ப்பளிக்கும் உலக முதலாளி
நடுநிலை தவறாத நீதிமான்
இம்மி பிசகாமல் மணிகளையும் மணித்துளிகளையும்
சகலருக்கும் ஒரே அளவில் வழங்குபவன்
செல்வந்தனால் விலைக்கு வாங்க முடியாது
மேலதிகமாக ஒரு மணி நேரத்தை
விஞ்ஞானியால் உருவாக்க முடியாது
மேலதிகமாக ஒரு மணித்துளியை
உன்னாலோ சேமித்து வைக்க முடியாது
இன்னொருநாள் உபயோகத்திற்கென சில மணிகளை
இவ்வளவிருந்தும் நேரம் ஒரு கனவான்
ஒப்பாரும் மிக்காரும் அற்ற தயாளன்
இதுவரை அது வழங்கியத்தை
எவ்வளவுதான் நீ வீணடித்திருந்தாலும்
நாளைய பொழுதை உனக்கு
அது முழுமையாக வழங்கும்

HINDUISM -The Gist of Hinduism

This article, the Gist of Hinduism gives a brief explanation of the Hindu philosophy and a broad lay-out of literature associated with the religion. Religions were formulated and formed with the grace of God by great saints, to bring out the meaning of life, foster tolerance and guide people to attain bliss. The Hindu religion is classified and called by different names according to the origin on which they are based. Those which arose in the names of God forms worshiped: Saivaisim, Vainavaism, Saaktham. Those in the name of saints: Buddhism, Jainism Those based on the names of religious epics: The Vethananda, The Siththaanda How do all these get the name of Hindu religion? The people who lived in the basin of the river Sinthu, now within Pakistan, followed a religion. That religion in the course of time developed into branches. These branches modified and ‘evolved’ to the present forms. The Turkish and the Greeks who dwelled into the area called the people who lived in the Sindu river basin as Sindus and later as Hindus. The descendants of these people congregated in the land of India. People who follow the Hindu religion are now spread all over the globe. When a living thing suffers for any reason the person who considers that as incurred by him and acts to alleviate it is rightly a Hindu. In other words the Hindu religion is a religion of Love. The base of Love is ‘Ahimsa’ or non violence. Love is God. It is present as inseparable unit in all living things.

To the ignorant Love and Shiva (God) are different entities That Love is Shiva no one realizes Those who realize love as Shiva They live in love as Shiva

As Hindu religion is founded on love it is an undying virtue. Great people call it eternal righteousness. Religion is a set of believes containing a moral code and governing human values and behaviour. It is a light of wisdom that enlightens our views of the materialistic world we live in and the soul and God which can be understood by intuition and insight.

The three truths of Hinduism

Hinduism tells about three realities. They are

  1. PATHY or God
  2. PASU or soul
  3. PAASAM or bindings which prevent soul from knowing God.

All these three are ever present. Pathy is above imagination, without form and is a single entity (EAhan). For the reason of being formless it is beyond imagination. It is not perceived in the same way by each one of us. Hence it takes up innumerous forms concretely (Anehan). Pasu or Souls number infinite. They cannot be counted. Paasam or bindings though ever present have at a certain point, to be shed by the soul. Hence it is not permanent. Pathy or God can be perceived as having virtues to limitless extent. This can be explained thus; The normal human being loves his family. It could be special towards the mother, father, Spouse or any of the children. For some this love could be expanded towards the whole relations or even the ethnic group. Great men like Gandhi loved the whole nation. Mother Theresa’s love was towards the whole human race Buddha’s love extended to all living things. The love which transcends and rise above all these is God’s love. It will be something greater than we’d ever think of. An earth worm can feel the immediate environment around it. A deer not only knows the vegetation it grazes on but could also feel a small crumpling noise of twigs and leaves caused by a predator at a distance. The peacock knows when it is going to rain. The historian knows the past. The learned intellectual knows what is going to happen tomorrow. Prophets can predict things centuries ahead. The ability of knowing matters of past, present and future to indefinite extent is that of God. If you visualize an entity with indefinite love, grace, kindness, benevolence, power, potency, wealth and all virtues then that is God. Being limitless it doesn’t diminish by giving/imparting or acquiring some. This can be visualized by comparing with the mathematical concept infinity (∞). When you add, subtract or multiply anything by infinity the result is infinity. But when you divide by it the result is zero. So when we move towards God, that is acquire God’s characteristics the goodness grows and the bad wanes.